Logo UNUM

Logowanie/ Login


Polityka bezpieczeństwa/ Privacy policy
Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.
Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. Company entered into the Register of Entrepreneurs of the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, Regon 013281575. The share capital of PLN 60 000 000,00 paid in full.